Duchovní v Církvi československé husitské

„Bratří, napodobujte mne. Hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu.“ Filipským 3,17

Kopie - www

 

„Podmínkou vnitřního povolání a posvěcení kněze je jeho osobní modlitební a myšlenkový zápas o ně nad Písmem svatým i neustálé vnitřní rozněcování milosti, která mu byla dána vzkládáním rukou.“
Základy víry CČSH, čl. 347.

„Duchovní československé církve (husitské) není zaměstnancem určitých osob, nýbrž služebníkem tvůrčího díla Božího v člověčenstvu. O svrchované právo přítele Ježíšova nedá se náš duchovní nikým připravit. Svou mzdu ve službách evangelia si zaslouží jako odměnu za svou práci. Duchovní má právo na plné vědomí velikosti svého úkolu a nemá příčiny, aby se stal hromosvodem prchavých rozmarů a povýšeneckých nálad lidí, kteří by na něm vybíjeli své panovačné sklony. Vyskytnou-li se v československé církvi (husitské) případy, že duchovnímu bude nekřesťansky ublíženo na jeho cti, zaslouží si nejen solidarity ostatních duchovních, nýbrž i spravedlivé podpory laiků ve své snaze o mravní rehabilitaci.“
HNÍK F. M. Duchovní ideály Československé církve. Blahoslav. Praha 1934, s. 180.

Církev československá husitská světí duchovní na kněze a jáhny:

  1. Kněz je pověřen církví (Náboženskou obcí), aby vedl obětní společenství.
  2. Jáhen je zplnomocněn pro výpomoc v duchovní zprávě, a tak vypomáhá na společné cestě ke svátosti Večeře Páně.

Kopie (3) - puzVeškerá služba duchovního směřuje ke společnému setkání s živým Bohem v Ježíši Kristu – jde tedy o celoživotní svědectví duchovního. Kněžská služba není obsahem zbožnosti a cokoli by směřovalo k takovému uchopení, je na překážku společné bohoslužbě. Nároky na kněze jsou stejné jako na laiky, ačkoli za ně nese větší odpovědnost. Duchovní má při bohoslužbě tato pověření: vést společnou modlitbu, hlásat Boží Slovo a přivádět ke společné slavnosti svátosti Večeře Páně.

Kněz může být pověřen ke službě faráře. To znamená, že společně s volenou Radou starších reprezentuje a vystupuje za Náboženskou obec. Farář je pověřen: Řídit službu sboru, vést církevní knihy křtu, biřmovaných, sňatků a pohřbů, aktualizovat statistická data obce, podávat duchovní zprávu při shromáždění obce (1x ročně), vést deník výkazu o duchovní správě, vést farní úřad a vyřizovat aktuální korespondenci, vést archiv Náboženské obce, pečovat o knihovnu a o pomůcky pro duchovní péči.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

catechumen2

Všichni z nás, kdo patříme Kristu, jsme v duchovním boji, všichni odoláváme útokům Pokušitele, neboť již nepatříme k jeho panství. Proto nás apoštol Pavel (Efezským 6,10-17) vybízí, abychom v boji proti němu používali všechny součásti Boží zbroje a uprostřed útoků abychom obstáli jako věrní Boží služebníci.

 

Zbroj Význam Použití
Pevný pás Pravda Pokušitel používá úskoku a lži. Ty se často vydávají za pravdu. Avšak pouze těm, kdo žijí v Pravdě Boží, dává Bůh poznávat skutečnou povahu pokušitelova útoku.
Pancíř Boží ujištění Satan míří na srdce, kde se ukrývají naše city, sebeúcta i důvěra. Boží ujištění je pancířem, který chrání naše srdce. On za námi stojí, protože nás miluje. Poslal svého vlastního Syna, aby za nás zemřel.
Boty Připravenost k šíření radostného poselství Satan nás chce přesvědčit, že veškeré naše radostné svědectví je bezcenným a beznadějným úkolem – že je úkol příliš veliký a že není jednoduché se vyrovnat s mnohým nepřijetím. Ale obuv, kterou nám Bůh dává, to je síla k ochotě pokračovat v šíření svědectví o Božím pokoji. Toto svědectví potřebují slyšet všichni lidé!
Štít Víra Poznáváme útoky Satana ve formě urážek, pomluv a rozličných pokušení. Ale štít víry nás chrání, abychom nepodlehli jeho ohnivým šípům. Z pozice víry můžeme přijmout Boží perspektivu nahlížení vlastní situace a přijmout poznání, že konečné vítězství je na straně Božích dětí.
Přilba Spasení Našeptávač nás chce přimět k pochybování o Bohu, o Ježíšovi a Boží nabídce spásy. Přilba spasení nás chrání před pochybnostmi rozumu o díle záchrany, kterou Bůh koná v našem životě.
Meč Duch, Boží slovo Meč je v tomto seznamu jedinou útočnou zbraní. Někdy musíme proti Satanovi zakročit. Zejména když je pokušení příliš veliké, musíme se aktivně držet a důvěřovat Pravdy Božího slova!

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kontakty

Prvomájová 909/7
153 00 Praha 16 - Radotín

Tel.: +420 739 018 594

E-mail: ccshradotin@seznam.cz

IČ: 66003440

Farář: Mgr. David Hron