Nauka církve a vztah k Bibli

P1030994„Písmo svaté je skutečností lidskou jako kniha, ve své řeči a ve svých představách o světě (a) Písmo svaté je skutečností Boží v Božím slovu, které nám skrze ně a v něm přichází.“
Základy víry CČSH, čl. 83 a 84.

„Víra v poselství bible nese s sebou víru v bibli.“
TRTÍK Z. Komentář k věrouce, dílu II. Praha. 1955 s. 31.

Věříme, že v bibli je obsáhnutý lidský (literární), ale i Božský prvek. Věřící pak musí dbát na oba tyto důrazy – studiem reálií spojených s fixací biblického textu, ale i modlitebním a meditačním úsilím nad zvěstí o vykoupení a spasení vyvoleného lidstva.

Uznáváme zejména tradici 7 ekumenických koncilů jako plně pravověrnou  v souladu s Duchem Kristovým. Co však kritizujeme, je jejich vysoká míra spekulace a metafyziky promíchané s filosofií, které běžného věřícího odvádí od jádra biblické zvěsti. Také odmítáme stanovisko římské církve, ve které je dogma povýšeno na cíl naší víry jakožto její nevyhnutný obsah potřebný ke spáse. Nauka a dogma podle naší věrouky jsou pouhými pomocníky na cestě. Mají člověku pomoci nasměřovat svou víru na cíl, kterým je právě Kristus. Nauka církve je podmíněna dobovým vnímáním, a jako taková musí být vnímána a průběžně revidována. Norma Ducha Kristova je církvi zárukou a brzdou před tím, aby se z nauky církve nestala mrtvá relikvie a uctívaná modla.

Dalším znakem naší církve je zásada svobody svědomí. Nechápeme tuto svobodu jako svévoli věřícího, nýbrž jako jeho radostné a vděčné odevzdání se v poslušnosti Kristu. Svědomí člověka nemá být omezováno svazujícím dogmatem ale má nacházet svobodu náboženského vyznání v církvi, která se prostřednictvím demokratických principů dovolává aktuální formulace původního jádra biblické zvěsti o přicházejícím Spasiteli.

Rozhodným znakem od samého počátku existence naší církve je modernistická snaha o co nejvyšší soulad víry a vědy. Víra se nikdy nestane vědou a věda zas nikdy vírou. Některé biblické obrazy, které usilují o historicko-vědecké postižení reálií, musí tak být chápány v okolnostech svého vzniku. Církev se jich pak nedrží vůbec, anebo hledá jejich mytologický symbolický význam.Kopie (5) - puz

Výpisky z Ježíšova kázání na hoře (dle Matoušova evangelia 5,3-10):

Blahoslavenství Starozákonní odkaz Protikladné hodnoty světa Boží odměna Jak na to?
Chudí v duchu „Toto praví Vznešený a Vyvýšený, jehož přebývání je věčné, jehož jméno je Svatý: „Přebývám ve vyvýšenosti a svatosti, ale i s tím, jenž je zdeptaný a poníženého ducha, abych oživil ducha ponížených, abych oživil srdce zdeptaných.“ (Iz 57,15) Pýcha a přesvědčení o vlastní nezávislosti …neboť jejich je království nebeské! Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře! Bědujte, naříkejte a plačte! Váš smích ať se obrátí v pláč a vaše radost v žal. Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.“ (Jak 4,7-10)
Ti, kdo pláčou Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění, vyhlásit léto Hospodinovy přízně, den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící“ (Iz 61,1-2) Štěstí za každou cenu …neboť oni budou potěšeni! (2.K 1,4) Oběť, kterou bych dal, se ti nezalíbí, na zápalných obětech ti nezáleží. Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš!“ (Ž 51,18-19)
Tiší Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo. Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle. Odlož hněv a zanech rozhořčení, nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého, neboť zlovolníci budou vymýceni, ale kdo naději skládá v Hospodina, obdrží zemi. Ještě maličko a bude po svévolníkovi, všimneš-li si jeho místa, bude prázdné.“ (Ž 37,5-11) Moc …neboť oni dostanou zemi za dědictví! „Všechno je mi dáno od mého Otce; a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn – a ten, komu by to Syn chtěl zjevit. Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.““ (Mt 11,27-30)
Ti, kdo baží po spravedlnosti „Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pronárodům. Nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Soud vyhlásí podle pravdy. Neochabne, nezlomí se, dokud na zemi soud nevykoná. I ostrovy čekají na jeho zákon.“ (Iz 42,1-4) Úsilí o uspokojení vlastních potřeb …neboť budou uspokojeni! Nyní však odcházím k tomu, který mě poslal, a nikdo z vás se mě neptá: Kam jdeš? Ale že jsem k vám tak mluvil, zármutek naplnil vaše srdce. Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud: Hřích v tom, že ve mne nevěří; spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již mne nespatříte; soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen. (J 16,5-11)
Milosrdní „Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuzného, Hospodin ho ve zlý den zachrání.“ (Ž 41,2) Bezohledná dravost …neboť dojdou milosrdenství! „Jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá.“ (Ef 5,1-2)
Ti, kdo mají čisté srdce „Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.“ (Ž 51,12) Přijetí podvodného jednání a lži do svého života …neboť uvidí Boha! „Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha. Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest. Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý.“ (1.J 3,1-3)
Ti, kdo působí pokoj „Místo bronzu přinesu zlato a místo železa přinesu stříbro, místo dřeva bronz a místo kamení železo. Za dohlížitele ti dám pokoj a za poháněče spravedlnost.“ (Iz 60,17) Úsilí o udržení vlastního klidu bez ohledu na bolesti okolního světa …neboť oni budou nazváni Božími syny! „A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas, kdežto nebeský Otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli.“ (Žid 12,10-11)
Ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost „Hle, můj služebník bude mít úspěch, zvedne se, povznese a vysoko se vyvýší.“ (Iz 52,13) Nespolehlivost …neboť jejich je království neboské! „A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.“ (2. Tim 3,12)

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kontakty

Prvomájová 909/7
153 00 Praha 16 - Radotín

Tel.: +420 739 018 594

E-mail: ccshradotin@seznam.cz

IČ: 66003440

Farář: Mgr. David Hron